انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

آهنگ زیبای هزارگی بنام "همدلی" به صدای رئوف سرخوش

آهنگ زیبای هزارگی زیر عنوان ”همدلی” که توسط محترم رئوف سرخوش آوازخوان چیره دست سبک هزارگی، به اجرا در آمده است، بازگو کننده دردهای عمیقی است که در متن جامعه ما جریان دارد.

اینکه یک شخص می آید به اساس تخیل خود اقوام پارچه پارچه شده و دورساخته شده از هم را به همدلی و خویشاوندی دعوت میکند، نشان میدهد که جامعه ما بسوی فروپاشی عمیق روان است.

در این راستا انسانهای دلسوزی هم پیدا میشود که هر کدام به سهم خود میخواهند این درز های اجتماعی را به هم پیوند زند، اینکه تخیل آنها چقدر به واقعیت می پیوندد بستگی دارد به سطح درک و آگاهی جامعه.

بخش دوم آهنگ از درد های مهاجرت و سختی های راهی که یک فرد مهاجر به پیش میگیرد سخن میگوید و به نحوی این مشکلات هم ناشی از گسستگی اجتماعی و سیاسی است که در کشور ما جریان دارد.

بطور خلاصه بخش اول آهنگ تخیل سراینده سرود و خواننده آهنگ است که صرف یک آرزو بوده میتواند.

و بخش دوم واقعیت هایی است که اتفاق افتاده و همه روزه در حال اتفاق افتادن است.

انجمن افغانها در سویدن برای محترم سرخوش موفقیت آرزو مینماید.

Lämna ett svar