انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

آقاي الياس سليميار بعد از هشت سال اجازه اقامت دايمي دريافت نمود

امروز آقاي الياس سليمياراطلاع داد که وکيل اش چند لحظه پيش به وي زنگ زد و خبردريافت اجازه اقامت را برايش مژده داد. آقاي الياس اين خبر خوش را بلادرنگ به من تيلفوني اطلاع دادو گفت که اولين کسي استيد که همرايتان اين خوشي را تقسيم ميکنم.آقاي الياس سليميار که در سازماندهي مارش پناهجويان افغان از نورشوپنگ به ستوکهولم نقش مهم داشت ، بعد از هشت سال اجازه اقامت اخذ نمود.او در جريان راه پيمايي متذکره ، برعلاوه  وظيفه شعار دادن در مسير مارش ، پختن غذا را هم براي مارش کنندگان به عهده داشت. آقاي الياس طي همين سالها کار سفيد داشت و درين مدت مسووليت آشپزي اکثريت محافل عروسي و ختم و محافل ديگر را نيزبعهده داشته است . او بعنوان آشپز ورزيده در ستوکهولم شهرت فراوان يافته است

من در حاليکه اخذ اجازه اقامت را براي دوست گرامي آقاي  الياس سليميار از صميم قلب تبريک گفته موفقيت هاي مزيد براي شان آرزو مينمايم و اميدوارم بهمين گونه ساير افغانهاي عزيز مان اجازه اقامت دريافت کنند

نسيم سحر    

Lämna ett svar