انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

آسان تر شدن پیوستن اعضای فامیلی سومالیایی ها

طبق قانون جدیدی که به تصویب رسیده است اعضای خانواده های که هنوز به خانواده های خود در سویدن محلق نشده اند می توانند بدون نشان دادن مدارک دولتی یا پاسپورت به خانواده های خودملحق شوند. پیش از این  برای الحاق اعضای دور مانده نشان دادن اسناد معتبر از جمله پاسپورت الزامی بود اما از طرف دیگر پاسپورت های صادره از سومالی نزد اداره مهاجرت سویدن معتبر نبود و این باعث دور ماندن اعضای فامیل از همدیگر می شد

طبق قوانین اداره مهاجرت سویدن پاسپورت های صادره از کشور افغانستان پس از 1992 نیز معتبر نیست و این مسله باعث سر گردانی افغانها برای اثبات هویت شان می شد. قانون جدید که از ماه جولای سال آینده عملی خواهد شد شرط داشتن پاسپورت معتبر را لغو  می کند. تصویب این قانون موجب خوشحالی سومالیایی های مقیم سویدن شده است. عبدالقادر شریف رییس انجمن سومالیایی های مقیم سویدن می گوید:
این خبر خوش حال کننده است. مخصوصا برای آن دسته از خانواده های سومالیایی که اعضای خانواده شان از هم دورند. با این که به تصویب رسیدن قانون حق الحاق اعضای خانواده موجب خوش حالی مهاجرین سومالی شده ا ست اما در عمل مشکلاتی نیز و جود دارد. اثبات عضویت فامیلی احتمالا با استفاده از دی ان آ مشخص خواهد شد اما این مسله با مشکل بزرگ فرزند خواندگی در سومالی هم خوانی ندارد. در کشور سومالی فرزندان یتیم بسیارند و تعداد زیادی از خانواده ها فرزند خوانده دارند

منبع : سايت پژواک

دراينباره به زبان سويدني بيشتر بخوانيد

Nya regler vid anhöriginvandring ”glädjebesked”

Lämna ett svar