انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

آسان ترشدن مهاجرت نیروی کار

ازهفته ی آینده شیوه ی جدیدی دررابطه با مهاجرت نیروی کاربه سوئد به اجرادرخواهدآمد. اداره ی کل امورمهاجرت تصمیم گرفته است که باهدف کوتاه کردن زمان بررسی تقاضاها به یک هفته، به برخی از شرکت ها امکان دهد تا وظایف ادارات و سازمان های مربوط به این امررا به عهده بگیرند.
دراجرای این شیوه ی جدید درابتدا چندشرکت بزرگ مانند اریکسون و ايکي يا اجازه خواهندیافت تا مستقل از اداره مهاجرت، تمام پروسه ی مهاجرت نیروی کار را از بررسی تقاضانامه ها و ایجاد تماس با متقاضیان دریافت مجوزکارو همچنین سندیکاها، شخصا انجام دهند

منبع : سايت پژواک. 

Lämna ett svar