انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

آسان ترشدن دریافت اجازه اقامت برای عراقی های پیرو مذاهب اقلیت

شورای حقوق اداره کل امور مهاجرت امروز درمورد اقامت مسیحیان و پیروان مذاهب دیگر اقلیت درعراق تصمیم خواهدگرفت

برای دریافت اجازه اقامت، دلایل فردی محکمی باید وجودداشته باشد، اما ازآنجا که این شورا پیش ازاین همجنس گرایان عراقی را اقلیتی درآن کشور تشخیص داد که می توانند اجازه ی اقامت دریافت کنند، اینک احتمال داده می شود که پیروان مذاهب اقلیت درعراق نیز ازاین امکان برخوردارشوند.
از ماه ژانویه، نتیجه تصمیم این شورا به واحدهای مختلف اداره مهاجرت ابلاغ خواهدشد. این اداره اعلام کرده است که براساس این دستورالعمل، پرونده ی هزاران عراقی که پاسخ منفی دریافت کرده و بصورت مخفی زندگی می کنند، مورد بازبینی قرارخواهدگرفت

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar