انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

عصمت اله حيدري بدون دليل 23 روز را در نظارتخانه بسر برده است

عصمت اله حيدري که مدت 23 روز را بدون دليل  در نظارتخانه اداره مهاجرت در يولي بسر برده تقاضاي غرامت نموده است اداره مهاجرت نميداند که عصمت اله حيدري چرا اين مدت 23 روز را در نظارتخانه اداره مهاجرت در يولي بسر برده وتاکنون حاضر نشده به سوالات راديوي سويدن پاسخ بدهد . سال گذشته محکمه مهاجرتي ستوکهولم مسئله اخراجي آقاي عصمت اله حيدري را رد نمود . مسئله جبران خساره از بابت  توقيف ايشان به کارگزار حقوقي دولت (JK ) ارسال شده است . اداره مهاجرت مهلت گرفت که بتاريخ 2 مارچ در زمينه پاسخ بدهد امادرين تاريخ  آن اداره جواب نداد وتقاضاي مهلت جديد يعني 20 مارچ را تقاضا نمودکه در زمينه پاسخ ارائه کند

Lämna ett svar